Available courses

Tota persona que estigui encarregada d'animals, requereix una formació en benestar animal, això implica diferents perfils: ramaders, persones que sacrifiquen els animals, etc..

Les persones encarregades en el maneig dels animals a nivell d´ escorxador han de tenir els coneixements suficients per garantir-ne un correcte benestar.

Això té com a conseqüència una bona qualitat de la carn i de la canal.

La formació en benestar animal inclou: anatomia i fisiologia dels animals,comportament dels animals, necessitats físiques i medi ambientals dels animals, causes d’un incorrecte benestar i les seves solucions.

Tots aquests coneixements, fan que els treballadors puguin fer la seva feina garantint un correcte benestar dels animals, que és un requeriment legislatiu i d’una gran importància pel consumidor.


En esta formación te ofrecemos un conjunto de buenas prácticas para la prevención de los contagios del coronavirus.


Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2


1. Introducción.

2. Antes de ir al trabajo.

3. Desplazamientos al trabajo.

4. Medidas Organizativas.

5. Medidas en caso de contagio o sospecha.

6. Medidas de higiene en el centro de trabajo.

7. Medidas de higiene personal.

En este curso aprendemos a:

- Tomar consciencia de los peligros que comportan los hábitos incorrectos para la salud pública.

-Conocer las normas básicas de higiene alimentaria para desarrollar correctamente nuestras tareas profesionales.

 

- Valorar la importancia de las buenas prácticas higiénicas en la manipulación de material que ha de entrar en contacto con alimentos

 

Contenidos:

 

I INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

1.1 Seguridad alimentaria

1.2 Toxicidad alimentaria

1.3 Tipos y causas de contaminantes alimentarios

1.4 Grupos de riesgo

II MICROBIOLOGIA I CONTAMINACIÓN ALIMENTARIA

2.1 Definiciones

2.2 Enfermedades de transmisión alimentaria

2.3 Origen de la contaminación alimentaria

III PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y LAS AFECCIONES ALIMENTARIAS

3.1 Definición de los diferentes tipos de contaminación

3.2 La importancia de la temperatura

3.3 Preservación y almacenaje de los alimentos 

IV HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

4.1 La importancia de la actitud del manipulador de alimentos

4.2 Costes de una mala higiene

4.3 Beneficios de una buena higiene

V PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.1 Riesgos relacionados con las instalaciones y los equipos de trabajo

5.2 Riesgos relacionados con las condiciones medioambientales

5.3 Riesgos relacionados con las posturas adoptadas durante el trabajo

5.4 Riesgos relacionados con la higiene personal en el trabajo

VI AUTOCONTROLES Y SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (APPCC)

6.1 Definiciones

6.2 Justificación e importancia del sistema

6.3 La importancia del manipulador dentro del APPCC

6.4 Limpieza y desinfección

6.5 Importancia de los registros. Ejemplos


En aquest curs aprendrem a:

- Prendre consciència dels perill que comporten els hàbits incorrectes per a la salut pública.

-Conèixer les normes bàsiques d'higiene alimentària per desenvolupar correctament les nostres tasques professionals.

- Valorar la importància de les bones pràctiques higièniques en la manipulació de material que ha d'entrar en contacte amb alimentsva a entrar en contacte amb els aliments

Continguts:

I INTRODUCCIÓ A LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA

1.1 Seguretat alimentària

1.2 Toxicitat alimentària

1.3 Tipus i causes de contaminants alimentaris

1.4 Grups de risc

II MICROBIOLOGIA I CONTAMINACIÓ ALIMENTÀRIA

2.1 Definicions

2.2 Malalties de transmissió alimentària

2.3 Origen de la contaminació alimentària

III PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ I LES AFECCIONS ALIMENTÀRIES

3.1 Definició dels diferents tipus de contaminació

3.2 La importància de la temperatura

3.3 Preservació i emmagatzematge dels aliments 

IV HIGIENE, NETEJA I DESINFECCIÓ

4.1 La importància de l'actitud del manipulador d'aliments

4.2 Costos d'una mala higiene

4.3 Beneficis d'una bona higiene

V PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

5.1 Riscos relacionats amb les instal·lacions i els equips de treball

5.2 Riscos relacionats amb les condicions mediambientals

5.3 Riscos relacionats amb les postures adoptades durant el treball

5.4 Riscos relacionats amb la higiene personal en el treball

VI AUTOCONTROLS I SISTEMA D'ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTIC (APPCC)

6.1 Definicions

6.2 Justificació i importància del sistema

6.3 La importància del manipulador dins de l'APPCC

6.4 Neteja i desinfecció

6.5 Importància dels registres. Exemples